onroerend goed

wat zijn gebruikelijke situaties

 • eigendom
  Het eigendomsbewijs en de eventuele splitsingsakte en tekening (bij een appartement) zijn aanwezig. Zijn die er niet, of klopt de feitelijke situatie niet met die akten, dan is verder onderzoek nodig bij het kadaster (voor rekening van verkoper).
  Gebruikelijk is ook dat er in de burgerlijke staat van verkoper sinds de eigendomsverkrijging geen verandering is gekomen (bijvoorbeeld door echtscheiding, overlijden) en dat degene die volgens het kadaster eigenaar is ook werkelijk eigenaar is.
 • registergoed
  Gebruikelijk is dat er sprake is van een registergoed (woning, perceel grond, bedrijfspand). Betreft de transactie meerdere registergoederen, dan brengt ieder extra perceel extra onderzoekskosten met zich mee, die voor rekening van koper zijn.
  Gebruikelijk is dat er geen bijzondere bepalingen zijn die niet in het eigendomsbewijs van verkoper zijn opgenomen, zodat ze in de akte van levering kunnen worden overgenomen. Onderzoek naar eventuele erfdienstbaarheden of andere bijzondere verplichtingen, of aanschrijvingen bij het kadaster zoals aanschrijvingen in het kader van de Woningwet, de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, zijn voor rekening van verkoper.
 • koopovereenkomst
  Gebruikelijk in nagenoeg het hele land is dat een makelaar de koopovereenkomst opstelt. 
  Dit geldt niet voor de regio Amsterdam, waar de koopovereenkomst doorgaans door de notaris wordt opgemaakt en besproken. Wij verzorgen dat uiteraard ook graag voor u; de kosten daarvoor bedragen 200 euro exclusief 21 % BTW en zijn voor rekening van de koper.
 • hypotheek
  Gebruikelijk is dat het aangekochte huis tevens onderpand is voor de hypothecaire geldlening. Als de bank een overbruggingshypotheek op een ander onderpand eist, of andere voorwaarden stelt zoals het aflossen van kredieten, brengt dit extra kosten met zich mee.
 1. overdracht van onroerend goed
 2. hypotheken
 3. verdeling van onroerend goed